กิจกรรมให้บริการตรวจสอบดินเคลื่อนที่
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมจิตอาสา
 
  สรุปการจัดกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน
 
   จำนวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน
   
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เว็บไซต์
"การจัดกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน"
ด้วยการ Scan QR Code นี้