สพข.3 แผนการใช้ที่ดิน ตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ