สพข.1 แผนการใช้ที่ดิน ตำบลโรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา