หนังสือ "Living land" เป็นหนังสือ
ที่รวบรวมการดำเนินงาน ประสบการณ์
ด้านการต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย การจัดการความเสื่อม
โทรมของที่ดิน ภัยแล้ง รวมถึงการ
จัดการที่ดินอย่างยั่งยืนหรือ
(Sustainable Land Management
: SLM) จากหน่วยงานต่าง ๆ จาก
ประเทศทั้งในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกา เอเซีย
ออสเตรเลีย และองค์กรระหว่างประเทศ
        โดยเนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านบทความของนานาประเทศ
องค์กร และองค์กรภาคประชาสัมคมดังกล่าว ล้วนเป็น
ประโยชน์ ในการสร้างความเข้าใจถึงปัญหาความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน ความสำคัญของปัญหาที่ต้องการ
การจัดการในมิติที่แตกต่างจากระดับโลก ระดับประเทศ
หรือระดับพื้นที่ที่ประสบปัญหา   อ่าน
 
Land and soil in the context of a green economy for
The Submission of the UNCCD Secretariat to the Preparatory Process for the Rio+ 20 Conference Revised Version 18 November 2011
The importance of productive land/fertile
soil for sustainable development

Land1 is defined as a system engaged in generating biological
productivity. It is the earth’s infrastructure for life. The rate and
quality of production generated from the land depends on its major
components, soil and its fertility. อ่าน

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน : สาเหตุและแนวทางการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู
ความเสื่อมโทรมของที่ดินในประเทศไทย นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันมีผลมาจากสาเหตุดังนี้
1. ชนิดของดิน ได้แก่ดินเนื้อหยาบ พวกดินทรายที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหยาบ ดินทราย ดินทรายปนดินร่วน ตั้งแต่ผิวดินถึงลึกมากกว่า 1 เมตร ที่มีกำเนิดมาจากการสลายตัวของหินทราย ดินทรายละเอียดถึงทรายแป้งที่กำเนิดมาจากลมหอบ (loess) ดินทรายชายทะเลที่กำเนิดจากลมและคลื่นทะเลดินเหล่านี้มีการอุ้มน้ำต่ำ มีการชะล้างพังทลายสูง มีปริมาณแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ำสภาพความเป็นกรดจัด pH ประมาณ 4.5-5.5 นอกจากนั้นเป็นดินปนกรวด อ่าน

ภัยแล้ง วิกฤตชาติ ปฏิวัติข้าว แค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
ช่วงนี้เรามักได้ยินข่าวเรื่องภัยแล้งอยู่บ่อย ๆ เพราะแม้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็มีไม่มากนัก และก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเมืองไทยมีเขื่อนจำนวนมาก น่าจะสามารถบรรเทาภัยแล้งได้ แต่ความคิดและประเด็นนี้เป็นต้องตกไป เมื่อแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ในปีนี้มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8% และยังระบายออกไปใช้งานได้น้อย ส่งผลให้ผู้คนได้รับผลกระทบจำนวนมาก อ่าน

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสร้างความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อนุสัญญา (Convention) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปสู่ข้อยุติตามจุดประสงค์ของอนุสัญญา อนุสัญญากำเนิดจากปัญหาและข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศต่างๆ ซึ่งกลุ่มประเทศที่ได้รับความเสียหายจะปรึกษาหารือร่วมกันจนพัฒนาเป็นร่างข้อตกลงเบื้องต้น อนุสัญญาจะใช้วิธีลงนามสนับสนุน อ่าน

เมื่อโลก “เสียสมดุล”
“ความเจริญก้าวหน้าและความต้องการที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษยชาติ นำมาซึ่งความเสียหายในความหลากหลายทางชีวภาพอยู่เรื่อยๆ” คำว่าเสียหายอยู่เรื่อยๆ หมายถึงธรรมชาติสูญเสียไปวันละเล็ก วันละน้อย อ่าน

โลกแล้ง
ช่วง  10  ปีที่ผ่านมา  อาณาเขตทะเลทรายในโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ  นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าอัตราการระเหยของน้ำในแผ่นดินสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อลดความแห้งแล้งและสร้างพื้นที่สีเขียวของโลกกำลังลดลงอย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาวะโลกร้อนโดยในปี  2541อ่าน

เมื่อ “ประจวบคีรีขันธ์” เจอวิกฤตภัยแล้ง
ใครจะเชื่อว่าขณะที่หลายจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและล่าสุดภาคใต้ กำลังประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อน กันอย่างหนัก แต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลับเผชิญกับปัญหา “ภัยแล้ง” หนักที่สุดในรอบ 50 ปี จนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประจวบคีรีขันธ์ ต้องตัดสินใจจ่ายน้ำให้ประชาชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการในเขตชุมชนเมือง อ่าน

“จัดรูปที่ดิน“เขื่อนแควน้อย”
เป็นเรื่องแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในเวลานี้ ท่ามกลางเม็ดฝนหนาหนักที่เล่นตกเอาทุกเวลาเย็น ตั้งแต่เดือนกันยายนมาแล้วจนประชาชีในกรุงเทพฯ ต่างเดือดร้อนมีปัญหากับการจราจรที่ติดหนึบ เพราะเหตุฝนตกรวมทั้งจังหวัดภาคกลางที่ น้ำไหลรี่จากเหนือลงมาจ่อหัวบันไดบ้าน หวั่นเกิดอุทกภัยทำให้ชีวิตประจำวันเป็นปัญหา อ่าน

ความแห้งแล้งในประเทศไทย
ความแห้งแล้งเป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นใน ทุกภูมิภาคของโลก จะแตกต่างกันออกไปใน 3 ลักษณะ คือ ความรุนแรง ระยะเวลา และพื้นที่ที่ครอบคลุม อ่าน

VOLUNTEER SOIL DOCTORS Participatory Approach in Land Management อ่าน

     
Thailand Web Stat
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-562-5100
Land Development Department, Bangkok, Thailand.

Copyright @ Land Development Department 2010