3 ปัจจัย 4 มาตรการ 5 ขั้นตอน เพื่อรับมือภัยแล้ง
การจัดการพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขัง
 
 
   
   
4 ปัจจัยก่อภัยดินถล่ม
3 Step ลดความเสี่ยงภัยดินถล่ม
คุณสมบัติของสารบำบัดน้ำเสีย พด.6
และแนวทางการใช้ให้มีประสิทธิภาพ

การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัด
กลิ่นเหม็นเพื่อใช้ในพื้นที่น้ำท่วมขัง

จิตสาอากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย