ที่มาของ LADA

        
        โครงการนี้มีที่มา จากการริเริ่มของทีมงาน FAO LADA ในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการ The Conference of The Parties: COP 6 ของ UNCCD (ครั้งที่ 6) ที่กรุงโรมประเทศอิตาลี ปี 2543 
         ภายหลังกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF, Global Environment Facility) ได้ให้ทุนสนับสนุน การประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในพื้นที่แห้งแล้ง (LADA) โดยดำเนินการขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งผลการดำเนินงานจะนำไปสู่การปฏิบัติโดย UNEP (the United Nations Environment Programme) และประโยชน์จากการดำเนินงานจะสนับสนุนงานของ UNCCD (The United Nation Convention to Combat Desertification) ISRIC (The International Soil Reference and Information Centre) UNU (The United Nation University) GLCN (The Global Land Cover Network) และหน่วยงานพันธมิตรระดับนานาชาติ
          สำหรับบทบาทของประเทศไทยนั้น พบว่าได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ที่จะทำความเข้าใจ ประเมิน และตรวจวัดการเสื่อมโทรมของที่ดินในภาพรวมทั่วไป ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีกลไกในพื้นที่ สำหรับการจัดเก็บและเปรียบเทียบข้อมูลภายในประเทศ ระหว่างภูมิภาค และในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับความต้องการสำหรับข้อสนเทศที่ทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบความเสื่อมโทรมของดิน ดังนั้น GEF ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ให้ทุนสนับสนุนในโครงการ

   
แนวคิดแบบองค์รวม

        LADA มองเห็นว่า การเสื่อมโทรมของที่ดินเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งมีมุมมองต่างๆที่ต้องนำมาประเมินร่วมกันหลายด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจน และสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำที่สุด เพื่อให้แนวทางการทำงานของ LADA ง่ายขึ้นและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การให้บริการที่ดี และสุดท้ายสามารถเชื่อมโยงถึงการประเมินที่ดินได้ โดยมีแนวคิดแบบองค์รวมนำไปสู่กุญแจสำคัญ 7 ด้าน คือ

1. ประโยชน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม (socio-economic)
2. การคงไว้ของความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)
3. สุขภาพของดิน (soil health)
4. คุณภาพและปริมาณของน้ำ (water quality)
5. มูลค่าของโอกาสที่ดี (opportunity value)
6. ชีวมวล – การผลิตอินทรีย์คาร์บอน (carbon sequestration)
7. การเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพ (Biomass)
   

วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อพัฒนาและหาแนวทางสู่การปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือ ในการประเมินและวิเคราะห์สภาพความเสื่อมโทรมของดิน
2. เพื่อสร้างความสามารถในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก สำหรับการออกแบบ วางแผน และนำไปสู่การลดปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน และสร้างความยั่งยืนของการใช้และการจัดการที่ดิน
   
 
  แนวทางการดำเนินงานโครงการ
    แบ่งเป็นระดับต่างๆ โดยจะเชื่อมโยงการดำเนินในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน
    ระดับโลก (Global  Level) ประกอบด้วย
   
  1. จัดทำแผนที่ระบบการใช้ที่ดินระดับโลก
  2. การศึกษาตัวชี้วัดที่เป็นแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของที่ดิน
  3. การศึกษาแนวโน้มของผลผลิตมวลรวม (Net Primary Productivity) และประสิทธิภาพการใช้น้ำฝนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ (NDVI)
  4. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เมือง โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT
     
    ระดับประเทศ (Country Level) มีแนวทางการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน โดย LADA ได้กำหนดกรอบและวิธีการ ดังนี้
   
  1. จำแนกปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการประเมินความต้องการของผู้ใช้ที่ดิน
  2. ผลักดันภารกิจของ LADA จากผลการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินตามขั้นตอนที่ 1
  3. ทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  4. จัดลำดับปัญหาและวางยุทธศาสตร์การเก็บตัวอย่าง
  5. สำรวจภาคสนามและประเมินความมีส่วนร่วม
  6. บูรณาการข้อมูล
  7. จัดแผนกลยุทธ์การติดตามและการใช้เครื่องมือ
     
    ระดับท้องถิ่น (Local Level) มีแนวทางการประเมินในพื้นที่ศึกษา ดังนี้
   
  1. คัดเลือกพื้นที่ศึกษา
  2. ทำคำอธิบายพื้นที่ศึกษาและประวัติ
  3. รายละเอียดการประเมินการชะล้างพังทลายของดิน
  4. การเข้าถึงสมบัติต่างๆ ของดิน
  5. ตัวชี้วัดพืชพรรณและวิธีประเมิน
  6. การประเมินความเสื่อมโทรมของน้ำ
  7. การเข้าถึงผลกระทบของความเสื่อมโทรมของที่ดินต่อการให้ผลผลิตทางการเกษตร