เอกสารวิชาการด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน  
เอกสารวิชาการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  [8 เรื่อง]
รายงานประจำปี [19 เรื่อง]
เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน [550 เรื่อง]
เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน [31 เรื่อง]
เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ [25 เรื่อง]
เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ [3 เรื่อง]
เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล [1 เรื่อง]