ลำดับ
ชุดข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
คำสำคัญ
รูปแบบ
การจัดเก็บ
Metadata
(คลิกที่นี่)
1.
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน
1:25,000
กองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน
ดิน กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลดิน ทรัพยากรดิน
 Shape File
(Polygon)
- Business
- Technique
2. 
ข้อมูลชุดดิน
1:25,000
กองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน
ดิน ชุดดิน กลุ่มชุดดิน
ข้อมูลดิน ทรัพยากรดิน
วางแผนการใช้ที่ดิน 
 Shape File
(Polygon)
- Business
- Technique
3.
ข้อมูลการใช้ที่ดิน
1:25,000 
กองนโยบายและแผน
การใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดิน ที่ดิน
ดิน การใช้ประโยชน์ดิน 
 Shape File
(Polygon)
- Business
- Technique
4.
ข้อมูลเขตความเหมาะสม
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
กองนโยบายและแผน
การใช้ที่ดิน  
พืชเศรษฐกิจ
การใช้ที่ดิน
 Shape File
(Polygon)
- Business
- Technique
5.
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
กองแผนงาน  
แหล่งน้ำในไร่นา บ่อจิ๋ว
บ่อน้ำ 
Shape File
(Point) 
- Business
- Technique

จัดทำโดย  ::  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน