:: ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ต้นแบบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อป้องกันการเสื่อมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
และที่ดินรวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ
คู่มือการประเมินปริมาณงาน ค่างาน และระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง
เพื่อป้องกันแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดินและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ค่าปัจจัยน้ำฝนที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายของดินอันเป็นสาเหตุใหญ่
และสำคัญที่ก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของดินและที่ดิน
คู่มือ/คำแนะนำ การออกแบบและก่อสร้างขั้นบันไดดินแบบเก็บกักน้ำ สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาดำในพื้นที่ลาดชั้น (Bench terrace ; Level and retention type)
คู่มือ/คำแนะนำ การออกแบบและก่อสร้างขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกไม้ผลในพื้นที่ที่มีความลาดชัน (Bench terrace ; Inward type)
คู่มือ/คำแนะนำ การออกแบบและก่อสร้างขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน (Bench terrace ; Inward type)
เอกสารวิชาการ เรื่อง ประสิทธิภาพในการป้องกันการเสื่อมโทรมของที่ดิน อันมีสาเหตุมาจากการชะล้างพังทลายของดินของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่าง ๆ
ดินตื้น
การจัดการดินทราย
การจัดการดินทราย (จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรการและจัดทำเอกสารอนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดการดิน)
การจัดการดินลูกรัง
ดินเสื่อมโทรม
การจัดการดินเหมืองแร่ร้าง
เอกสารวิชาการ เรื่อง ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการจัดการแก้ไข (Land Degradation and Amendment)
โปสเตอร์ : ความรู้พื้นฐานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แผ่นพับ : การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
แผ่นพับ : คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดิน เพื่อการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
แผ่นพับ : คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดิน เพื่อการปลูกไม้ผล ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
แผ่นพับ : คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดินแบบกักเก็บน้ำ เพื่อการปลูกข้าว บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
แผ่นพับ : คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาทางระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูก