ดาวน์โหลดคู่มือ
รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
ระบบบริการประชาชน
ฐานข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน กรมพัฒนาที่ดิน  
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
วิธีการดำเนินการ
      1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User/Password ของ ผอ. สพด.
      2.  เลือกหัวข้อ "ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร" >
           เลือกเมนู  "ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก " เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน กรมพัฒนาที่ดิน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ