::ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ต้นแบบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื่อป้องกันการเสื่อมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและที่ดินรวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ
คู่มือการประเมินปริมาณงานค่างานและระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันแก้ไขความเสื่อมโทรมของที่ดินและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ค่าปัจจัยน้ำฝนที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายของดินอันเป็นสาเหตุใหญ่และสำคัญที่ก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของดินและที่ดิน
คู่มือ/คำแนะนำการออกแบบและก่อสร้างขั้นบันไดดินแบบเก็บกักน้ำ สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาดำในพื้นที่ลาดชั้น (Benchterrace;Levelnd retention type)
คู่มือ/คำแนะนำ การออกแบบและก่อสร้างขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกไม้ผลในพื้นที่ที่มีความลาดชัน(Bench terrace ; Inward type)
คู่มือ/คำแนะนำการออกแบบและก่อสร้างขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและพืชไร่ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน (Bench terrace ; Inward type)
เอกสารวิชาการเรื่องระสิทธิภาพในการป้องกันการเสื่อมโทรมของที่ดินอันมีสาเหตุมาจากการชะล้างพังทลายของดินของ
มาตราการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆ
ดินตื้น
การจัดการดินทราย (จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรการและจัดทำเอกสารอนุรักษ์ดินและน้ำ และการจัดการดิน)
การจัดการดินทราย
การจัดการดินลูกรัง
ดินเสื่อมโทรม
การจัดการดินเหมืองแร่ร้าง
เอกสารวิชาการ เรื่อง ความเสื่อมโทรมของที่ดินและการจัดการแก้ไข (Land Degradation and Amendment)
โปสเตอร์:ความรู้พื้นฐานเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ
แผ่นพับ:การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
แผ่นพับ:คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดินเพื่อการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับและพืชไร่ในพื้นที่มีความลาดชัน
แผ่นพับ:คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดิน เพื่อการปลูกไม้ผล ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
แผ่นพับ:คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาขั้นบันไดดินแบบกักเก็บน้ำ เพื่อการปลูกข้าว บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
แผ่นพับ:คู่มือการก่อสร้างและดูแลรักษาทางระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูก
การจัดการดินเค็มโดยใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
การเพิ่มผลผลิตข้าวทนเค็มในบริเวณ อ.พังโคน จ.สกลนคร
มิติด้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้งในเวทีการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนRio+20