:: ด้านการวิจัย
ทะเบียนวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน
ระบบการสือค้นงานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
รวมผลงานวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ผลงานวิจัยเผยแพร่ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม สวจ.

ผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ กลุ่มดินชุด 21ชุดดินสรรพยา

บทคัดย่อทางวิชาการ
ผลงานวิจัยหญ้าแฝกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ผลงานวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2553