:: ด้านการป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
ข้อมูลพื้นที่ร้าง
เตือนภัย-ดินถล่ม
การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อการเกษตรกรรม
การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง
คู่มือเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในระดับไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่
ภาวะโลกร้อน (Global warming)
เตือนภัย-ดินถล่ม
แบบจำลองอุทกภัย
หลุมยุบ (Sinkhole)
ข้อมูลดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก
ข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซาก
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก
แนวทางการพัฒนาพื้นที่แล้งซ้ำซากเพื่อการเกษตร
โครงการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยน้ำมวบตอนบนอ.สันติสุขจ.น่าน เพื่อการจัดการทรัพยากร
ดินและน้ำจากดินถล่ม
การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่โครงการภายใต้แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
การประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าและตะกอนดินในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่เสี่ยงภัย : กรณีลุ่มน้ำน่าน
การพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินบริเวณลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา อ.แม่ใจ จ.พะเยา
การศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยห้วยภูเหล็กอ.บ้านไผ่จ.ขอนแก่น เพื่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากความแห้งแล้ง
การศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่อยคลองสองสลึงอ.แกลงจ.ระยอง
เพื่อการจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากความแห้งแล้ง
การประเมินศักยภาพตะกอนดินไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยดินถล่ม : กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยน้ำต๊ะ-น้ำลี จ.อุตรดิตถ์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ แนวทางการจัดการพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่ปิงตอนบน
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถล่มในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดินในประเทศไทย
การกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจากกรณีธรณีพิบัติ : สึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทย
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดชั้นดานและแนวทางจัดการ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ประสบสภาวะแห้งแล้งและเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่ประสบสภาวะแห้งแล้ง
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินถล่มในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ในประเทศไทย
การศึกษาแบบจำลองการกักเก็บน้ำคาร์บอนในไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่โครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
พลวัตรของคาร์บอนในดินภายใต้การไถพรวนดินแบบต่าง ๆ ของข้าวโพดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
การศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกพืชในพื้นที่แล้งซ้ำซากกลุ่มน้ำช
การพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน จ.นครราชสีมา