:: ผลงาน/ข้อมูลวิชาการอื่น ๆ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
การคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดสภาวะแห้งแล้งปี 2553
การคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยปี 2552
การศึกษาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดสภาวะแห้งแล้งปี 2552
การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย
การศึกษาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดสภาวะความแห้งแล้งในปี พ.ศ.2551
การติดตามพื้นที่ประสบความแห้งแล้ง ปี พ.ศ.2551
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดชั้นดานของประเทศไทย
ตัวอย่างฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ทิ้งร้างปี 49
ข้อมูลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
พื้นที่เสื่อมโทรมของประเทศไทย
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเกิดสภาวะความแห้งแล้ง ปี พ.ศ.2550
ดินดาน
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก
พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
พื้นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
แนวทางการจัดการพื้นที่ประสบภัยแล้ง
โครงการส่งเสริมและสาธิตพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้าง
หมู่บ้านยากจนที่มีปัญหาด้านทรัพยากรดิน
การบริหารจัดการที่ดินทิ้งร้าง
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก