:: แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร (เกษตรอินทรีย์)
การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน