:: ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายงานผลการตรวจคุณภาพหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
เอกสารการประชุมโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินโครงการหลวง
มาตรฐานการอธิบายข้อมูล
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท
มาตรฐาน FGDS ชั้นช้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน-อาคาร
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ
มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน vol 1
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน vol 2
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 50 ปี

ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ Download PDF Reader ได้ที่นี่ !