-->
:: ด้านสำรวจดิน
ดินและการกำเนิด
พัฒนาการทางด้านการสำรวจจำแนกดินของประเทศไทย
การสำรวจและจำแนกดิน
ระบบการจำแนกดินที่ใช้ในประเทศไทย
แผนที่ประเทศไทย
ข้อมูลดินของประเทศไทย
ลักษณะและสมบัติของชุดดินหลักในภาคเหนือ
ลักษณะและสมบัติของชุดดินหลักในภาคกลาง
ลักษณะและสมบัติของชุดดินหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัติของชุดดินหลักในภาคใต้และและชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ดิน..คืออะไร ?..เกิดมาได้อย่างไร ? ..มีความสำคัญอย่างไร
เรียนรู้เรื่อง..ดินและการสำรวจดิน
พิพิธภัณฑ์ดิน(soil museum)
แหล่งข้อมูลดิน
รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2543
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2544
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2545
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2549
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2550
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2551
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2552
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2553
 -รายงานสภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด ปี 2554
รายงานผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด
 -ผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด ปี 2547
 -ผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด ปี 2548
 -ผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด ปี 2549
งานสำรวจจำแนก..พื้นที่ชุ่มน้ำ
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรทพัฒนาที่ดินเพื่อลดการใช้สารเคมี.ทางการเกษตรในพื้นที่ 17 ล้านไร
แบบจำลองอุทกภัย
แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายดินเค็มจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดินและสมดุลน้ำในระดับลุ่มน้ำต่อการแพร่กระจายดินเค็ม(ICHAM)