:: ด้านภูมิปัญญาหมอดินอาสา เกษตรกรไทย
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถึงต่อไร
น้ำส้มควันไม้
การจัดการดินเพื่อปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์
การใช้สารเร่ง พด.1 พด.2 และ พด.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา
เกษตรกรบ้านม่วง จ.อุบลราชธานี ทำนาแบบธรรมชาติได้ 1,248 ก.ก./ไร่
ปลูกผักบุ้งทางเลือกสร้างรายได้
เทคนิคการผลิตมะนาวฤดูแล้ง