เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
ต้นแบบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อป้องกันการเสื่อมและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
และที่ดินรวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของดินที่เป็นปัจจัยสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเสื่อมศักยภาพการผลิตพืชของดินและที่ดิน
การวางแผนการใช้ที่ดินทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แบบแปลน ข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีดำเนินการจัดทำขั้นบันไดดินแบบต่างๆ
ชื่อต้นแบบ ขั้นบันไดดินแบบเก็บกักน้ำ เพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ชื่อต้นแบบ ขั้นบันไดดิน  เพื่อการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ชื่อต้นแบบ ขั้นบันไดดิน  เพื่อการปลูกไม้ผลในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ต้นแบบ การปลูกพืชไร่ หรือพืชผักบางชนิดในพื้นที่สูงชัน โดยใช้คูรับน้ำชายเขาเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ต้นแบบ การทำสวนผลไม้ในพื้นที่สูงชัน โดยใช้คูรับน้ำชายเขาร่วมกับแอ่งหรือหลุมรูปเสี้ยววงกลม สำหรับปลูกไม้ผล เป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เอกสารอ้างอิง

เรื่องเต็ม