“รางวัลเลิศรัฐ” นั้นถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
               กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
 
1)
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
    ระดับก้าวหน้า
    กอง/สำนัก
     
     
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 6 รางวัล ดังนี้
 
1)
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
           ระดับดีเด่น
   
-
ผลงาน : เรื่อง กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
 
2)
ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ
           ระดับดีเด่น
   
-
ผลงาน : เรื่อง ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ (จากผลงาน กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน)
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
  3) ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
           ระดับดี
   
-
ผลงาน : เรื่อง รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1
     
 
4)
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
           ระดับดี
   
-
ผลงาน : เรื่อง เกษตรอินทรีย์ PGS "ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
     
 
5)
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
           ระดับดี
   
-
ผลงาน : เรื่อง บ้านถิ่น ปรุงดิน สร้างน้ำ ปลูกแก้วมังกร สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
     
 
6)
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม
           ระดับดี
   
ผลงาน : เรื่อง อนุรักษ์ดินดี ระบบน้ำเด่น พัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สู่ชุมชนบ้านโป่งคำ จังหวัดน่าน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินน่าน  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7