“รางวัลเลิศรัฐ” นั้นถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ
               กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครบทั้ง 3 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วย
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
 
1)
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด : หมวด 1 การนำองค์การและรับผิดชอบต่อสังคม
   
 
2)
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 : ระดับก้าวหน้า (Advance)
   
สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้
 
1)
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้
           ระดับดี
   
-
ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน : ดินออนไลน์”
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 
1)
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
           ระดับดีเด่น
   
-
ผลงานเรื่อง “ปลูกผัก รักษ์ดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น สู่ลุ่มน้ำภาค”
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
     
           ระดับดี
   
-
ผลงานเรื่อง “คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
     
 
2)
ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้
           ระดับดีเด่น
   
-
ผลงานเรื่อง “โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
 
3)
ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้
           ระดับดี
   
-
ผลงานเรื่อง “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
หน่วยงาน : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
 
4)
ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้
           ระดับดี
   
-
นายคำภีร์หงษ์คำ “ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)”
ผลงานเรื่อง “คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8