123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 ต.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 ต.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [18 ก.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [18 ก.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [09 ก.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [5 ก.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [2 ก.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [28 ส.ค. 56] 
  123 ประกาศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [23 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [21 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [16 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [13 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [13 ส.ค. 56]
  123 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [07 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [07 ส.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [05 ส.ค. 56]
  123 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [30 ก.ค. 56]
  123 ประกาศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 ก.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [12 ก.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [11 ก.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนักวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [08 ก.ค. 56]
  123 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญช(รายละเอียดเพิ่มเติม) [08 ก.ค. 56]
  123 ประกาศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [02 ก.ค. 56]
  123 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [28 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม)  [26 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [18 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [12 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [11 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนักวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
[5 มิ.ย. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [27 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [27 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [22 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [20 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [10 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [3 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[2 พ.ค. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม) [5 เม.ย. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม) [27 ก.พ. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[5 ก.พ. 56]
  123 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 ม.ค. 56]