สารเร่ง พด.6
สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้ง
 
              
          ในปัจจุบัน จำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นดูจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผลจากการทิ้งเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดมลภาวะและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          กรมพัฒนาที่ดิน เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการพัฒนาสารเร่ง พด.6 ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนำขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
   
ความหมายของสารเร่ง พด.6
               สารเร่ง พด.6 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ ปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้งหรือบ่อปลา ปรับสภาพน้ำ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย
 
                           ยีสต์ผลิตแอลกฮอล์ กรดอินทรีย์
                           แบคทีเรียผลิตเอนไซม์โปรทีเอส (Protease) ย่อยสลายโปรตีน
                           แบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปส (Lipase) ย่อยสลายไขมัน
                           แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
 
ประโยชน์ของสารเร่ง พด.6      
               1.  ทำความสะอาดคอกสัตว์ เนื่องจากค่าความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยอินทรีย์น้ำอยู่ระหว่าง 3-4 มีผลทำให้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเหม็นไม่สามารถเจริญเติบโตได้     
               2.  ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาให้เหมาะสมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่เลี้ยง     
               3.  ช่วยบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ย่อยโปรตีน ไขมัน และผลิตกรดอินทรีย์     
         
วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษอาหารเหลือทิ้ง     
               1.  นำเศษวัสดุและน้ำตาลผสมลงในถังหมัก     
               2.  ละลายสารเร่ง พด.6 ในน้ำ 10 ลิตร แล้วเทลงในถังหมัก     
               3.  คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากัน     
               4.  ปิดฝาไม่ต้องสนิท ใช้ระยะเวลาหมัก 20 วัน     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
   
การพิจารณาปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษอาหารเหลือทิ้งและบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แล้ว     
               1.  มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง     
               2.  กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง และไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ     
               3.  ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีน้อยลง     
               4.  ไม่ปรากฏคราบไขมัน     
               5.  ได้สารละลายหรือของเหลวสีน้ำตาลใส มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 3-4     
         
 
 
 
   
 
  
   
อัตราและวิธีการใช้     
               1.  การทำความสะอาดคอกสัตว์และบำบัดน้ำเสียให้เจือจางปุ๋ยอินทรีย์น้ำ : น้ำ เท่ากับ 1:10 แล้วเทปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เจือจางแล้วลงบริเวณที่บำบัดทุกวัน หรือทุก ๆ 3 วัน     
               2.  การใส่ในบ่อกุ้ง และบ่อปลา ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 100 มิลลิลิตรต่อปริมาณน้ำในบ่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้ใส่ทุก ๆ 10 วัน     
         
               ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  ที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่าง ๆ ของพืชหรือสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน (Anaerobic Condition) มีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืชและซากสัตว์เหล่านั้น ให้กลายเป็นสารละลาย รวมถึงการใช้เอนไซด์เพื่อเร่งการย่อยสลาย ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้ของเหลวสีน้ำตาล นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ