โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร : การผลิตและใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ปีงบประมาณ 2554
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
หลักสูตร :: การผลิตและใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน
                  เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร : การผลิตและใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปีงบประมาณ 2554 รุ่น 7-9
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่น 7
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่น 8
 
-
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่น 9

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
      สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0-2579-2875 , 0-2579-0679 และฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก. โทร. 0-2579-8515
 
การเปิดใบสมัครฝึกอบรมนั้นจะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ถ้ายังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกที่นี่
เพื่อทำการ Download โปรแกรมไว้ในเครื่องของท่าน จากนั้นให้ทำการติดตั้ง Acrobat Reader เสร็จแล้วจึงสามารถเลือกเมนูด้านบนได้
.