ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [6 สิงหาคม 2563]
 
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
 
 
 
  *หมายเหตุ* ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุนสัณฐานดิน) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน มีผู้สมัครสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการส่งวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบดังกล่าว ไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิ และเมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งดังกล่าวในภายหลังต่อไป