.....

........กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี