สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรมกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566
ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชัน : The Big Push in
Corruption Trap”
รายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA
ITA คืออะไร ทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือการประเมิน ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี
รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions lndex CPI) ประจำปี 2563
กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ
หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ครั้งที่ 1/2560
กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม