วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
  09.00 - 18.00 น.
-
นิทรรศการ
   
-
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กับงานกรมพัฒนาที่ดิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดพื้นเมือง
       
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
  08.30 น.
-
เปิดลงทะเบียน
  09.00 - 18.00 น.
-
นิทรรศการ
   
-
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กับงานกรมพัฒนาที่ดิน
   
-
นิทรรศการตระหนก ตระหนัก "รู้ทันปัญหา ร่วมกันแก้ไข ใส่ใจผืนดิน"
   
-
นิทรรศการ "พลิกแผ่นฟ้า สู่ผืนดิน ปฐพีไทยพัฒนา"
   
-
นิทรรศการ "แฝกกำแพงที่มีชีวิต"
   
-
เครือข่ายกลุ่มปกป้องดิน ภาครัฐ & เอกชน
   
-
DIY สร้างอาชีพ
   
-
ถอดบทเรียนดูแลปกป้องดิน ร้อยเรียงบนกระดานดำ โดยน้องนักเรียน
   
-
ชอปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร/ชิมอาหาร 4 ภาค
  09.00 - 09.30 น.
-
พระธรรมเทศนาเรื่อง “"ภูมิกถา"” องค์แสดงพระธรรมเทศนา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”
  09.30 - 11.00 น.
-
เวทีเสวนานักวิชาการทางดินและ Talk Show "ปกดิน ป้องน้ำ ลดการชะล้าง สร้างความยั่งยืน"
  11.00 - 12.00 น.
-
ประกาศเจตนารมณ์ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (TSP)
  13.00 - 15.30 น.
-
เวทีเสวนานานาชาติ Soil Erosion : Stop soil erosion, Talk to farmers
  18.00 น.
-
อาหารเย็น ณ ลานดิน ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
       
      การแต่งกาย : พระธรรมเทศนาเรื่อง “ภูมิกถา” ชุดสีขาว ครีม เหลือง หรือชุดสุภาพ
       
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
  08.30 น.
-
เปิดลงทะเบียน
  09.00 - 18.00 น.
-
นิทรรศการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
-
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเข้ารับพระราชทานรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
      การแต่งกาย : พิธีเปิดและรับเสด็จฯ
       
-
ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
       
-
เจ้าหน้าที่ ชุดเสื้อเหลืองสูทสีดำ
       
-
บุคคลทั่วไป ชุดสุภาพหรือผ้าไทย
       
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
  06.30 - 08.30 น.
-
กิจกรรมเดิน Trail walking
  08.30 น.
-
เปิดลงทะเบียน
  09.00 - 18.00 น.
-
นิทรรศการ
   
-
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กับงานกรมพัฒนาที่ดิน
   
-
นิทรรศการตระหนก ตระหนัก "รู้ทันปัญหา ร่วมกันแก้ไข ใส่ใจผืนดิน"
   
-
นิทรรศการ "พลิกแผ่นฟ้า สู่ผืนดิน ปฐพีไทยพัฒนา"
   
-
นิทรรศการ "แฝกกำแพงที่มีชีวิต"
   
-
เครือข่ายกลุ่มปกป้องดิน ภาครัฐ & เอกชน
   
-
DIY สร้างอาชีพ
   
-
ถอดบทเรียนดูแลปกป้องดิน ร้อยเรียงบนกระดานดำ โดยน้องนักเรียน
   
-
ชอปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร/ชิมอาหาร 4 ภาค
  10.00 - 11.30 น.
-
เวทีเสวนามุมมองของนักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ “"มุมมองวัยใส หัวใจรักดิน"”
       
      การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดพื้นเมือง