กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ให้กับสภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ ทางดินแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเหรียญรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ให้แก่ สภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางดินแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ICAR-IISS เป็นหน่วยงานอิสระที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดินและความสำคัญของการรักษาการผลิตพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม สัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 13,000 คน ประกอบด้วย เยาวชน เกษตรกร ประชาชน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุมและอบรมความรู้ทางวิชาการด้านดินและการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ การมอบบัตร Soil health card ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับจัดการแปลงและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ICAR ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเยาวชนโดยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการบรรเทา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมการโต้วาทีและการทำแปลงทดสอบสาธิต ส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านดิน เพื่อเป็นอาชีพในอนาคต และร่วมเป็นทูตของดิน
          นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชน และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่ ความมั่นคงทางอาหาร และขจัดความอดอยากหิวโหย โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 6 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติรับรองการจัดตั้งรางวัลและกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันดินโลกประจำทุกปี เพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม ที่ทรงศึกษาค้นคว้าการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของปวงราษฎร และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสคัดตัดตอน เป็นชื่อรางวัล ประดิษฐานบนเหรียญรางวัล
 
          นางสาวเบญจพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ชนะเลิศรางวัลดินโลก จะได้รับโอกาสเดินทางมารับรางวัลที่ประเทศไทย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังส่งผลให้การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสภาวิจัยทางการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางดินแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับเหรียญรางวัลได้ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลดังกล่าว ให้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นผู้รับรางวัลในคราวนี้”