เอกสารดาวน์โหลด

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข20008

 เอกสารงานวิชาการ/รายงานประจำปี

 รายงาน ประจำปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน รายงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน  เอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560 


 รายงานประจำปี

 เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน


 เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน

 เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ


 เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์

 เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
รวมเอกสารทางวิชาการทั้งหมด...>>

 คู่มือ


 หนังสือชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  หนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร 
รวมคู่มือทั้งหมด...>>

 แผ่นพับ

 แผ่นพับแอปพลิเคชันแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2 new


 แผ่นพับแอปพลิเคชันแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning แผ่นพับแอปพลิเคชันรู้ไว้ใช้ดินเป็น LDD Soil Guide 


 แผ่นพับแอปพลิเคชันคลิปเด็ดหมอดิน


 แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน


 แผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.
รวมแผ่นพับทั้งหมด...>>

 โปสเตอร์ โปสเตอร์สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide (แผ่นที่ 1)  โปสเตอร์สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide (แผ่นที่ 2) 

 โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2 


 โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning โปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


 โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก


 โปสเตอร์ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1


 โปสเตอร์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
รวมโปสเตอร์ทั้งหมด...>>

 แบบฟอร์มต่างๆ เอกสารประกอบคำขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1 - พด.7


 ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
 ใบรับกล้าหญ้าแฝก


 ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์


 แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน


 ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน
รวมแบบฟอร์มทั้งหมด...>>
 infoGraphics กรมพัฒนาที่ดิน


 การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ สารเร่งจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 new


 น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 new


 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ new


 การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 new


 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช new


 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) new

รวม infoGraphics ทั้งหมด...>>