เอกสารดาวน์โหลด

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข20008

 เอกสารงานวิชาการ/รายงานประจำปี

 รายงาน ประจำปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน รายงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน  เอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560 


 รายงานประจำปี

 เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน


 เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน

 เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ


 เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์

 เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
รวมเอกสารทางวิชาการทั้งหมด...>>

 คู่มือ


 หนังสือชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  หนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร  คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร 
รวมคู่มือทั้งหมด...>>

 แผ่นพับ

 แผ่นพับแอปพลิเคชันแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2 new


 แผ่นพับแอปพลิเคชันแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning แผ่นพับแอปพลิเคชันรู้ไว้ใช้ดินเป็น LDD Soil Guide 


 แผ่นพับแอปพลิเคชันคลิปเด็ดหมอดิน


 แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน


 แผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.
รวมแผ่นพับทั้งหมด...>>

 โปสเตอร์ โปสเตอร์สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide (แผ่นที่ 1) new โปสเตอร์สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide (แผ่นที่ 2) new

 โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2 


 โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning โปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


 โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก


 โปสเตอร์ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1


 โปสเตอร์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
รวมโปสเตอร์ทั้งหมด...>>

 แบบฟอร์มต่างๆ เอกสารประกอบคำขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1 - พด.7


 ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
 ใบรับกล้าหญ้าแฝก


 ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์


 แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน


 ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน
รวมแบบฟอร์มทั้งหมด...>>
 infoGraphics กรมพัฒนาที่ดิน


 วันดินโลก 5 ธันวาคม


 LDD Soil Guide


 จุลินทรีย์ดิน


 Phishing


 ข้อควรรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560


 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

รวม infoGraphics ทั้งหมด...>>