นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

             นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                 สรุปนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

             นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า"
                 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า"
                 สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า"


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


Description

                                                            


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]