World Soil Day 2017

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข19324


               กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) "Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน"  ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

   กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560

  กำหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560
  กิจกรรมงานวันดินโลก จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน

  พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมฉลองวันดินโลก (5 ธันวาคม 2560)

  นิทรรศการ  “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ประกอบด้วย :


>  “สหประชาชาติสดุดี” แสดงภาพ ร.9 ทรงงาน รวมทั้งความเป็นมาวันดินโลก ร.9 รับการทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และการเชิดชูพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างประเทศ


   >“ฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ” แสดงโปสเตอร์ และแบบจำลองสดแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินที่สำคัญ
เช่น ดินเสื่อมโทรม คือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ของศูนย์ฯ เขาชะงุ้ม ดินเปรี้ยวจัดคือโครงการแกล้งดิน
ของศูนย์ฯ พิกุลทอง และดินทรายจัดคือโครงการเปลี่ยนเม็ดทรายเป็นเม็ดดินของศูนย์ฯ เขาหินซ้อน


>  “สานต่องานพ่อทำ” แสดงโครงการพระราชดำริการสืบสานแนวทางการทรงงานด้านการเกษตรของ ร.9 สู่ ร.10 ได้แก่ โครงการเกษตรวิชญา และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการสานต่อพระราชปณิธานด้านการแก้ปัญหาดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ และการผลิำเนินการเพื่อการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามข้อตกลงการทำงาน (PSA : Public Service Agreement) ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินงานตรวจราชการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ซึ่งในขณะนั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการงานตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง และครบวงจร

จนกระทั่งปีงบประมาณ 2548 กรมฯ ได้จัดตั้ง สำนักตรวจราชการ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน) เป็นหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานตรวจราชการทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ตามข้อตกลงการทำงาน ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ Stock ด้านผลสำเร็จ (Output) และ Stock และด้านผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ซึ่งมีคณะทำงานแต่ละชุดรับผิดชอบ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการไว้ ดังนี้

Tecea debis dolorempore pore lacit porum faceperum, que sint quodic tem fugiatem quam quis abo. Upta illaccuptis est od maximus suntore, officiatias as am liquis esequam fugias eos qui unto beribusa ate verro officip issit, ius, idellent molor as nullam inverat offictem simust, conseceatem repediti repta vel enda ium, ut hitat.

Onsequiam qui cum quunt porum et facerrum velectia et velitiis re nonsequam nonse etus atur, es aut exeribus.

Tem facepereres qui comniat iuscillent earumquas ent.

Bea nonectatin num vel ipsum reiuren ihiliquodit et eium nit restoruntis et abo. Aquoditaes ea sequiatessit lacient enimus.

Omnis veliquos eum qui iminctinis rem. Nem et officat.

It etur, sitiam, quam quis dolorat maiosape magnit et, sam, earias solutet plantem rernat.

Olorerehenis sunt dollam, volent magnissimi, sust, corio verspelest, asim unt quiam ex expliquae nes non persperrum aciat laudis experrorerum ipicatest apient dit evel in nonsed ersperum fugitas voluptate latio modit eatquiaturit everuntio quisi il et laborer ioraes duciis maximus es que odias debiti simporiatur acea ilitior eperovit quidiciatur?

Vit invera vendae netur reprore mporibus modi ullandia nonse pe dolut volent pa susantum a simendaerum voluptas acernatur as quas modi suntore dolumet uriorem rest minustempor aci dendant ibustio nempedic to idestrum fugiate modia ant, quatur aut aut volo inullam asint.

Ucidese verum volo est, cust reium eos magnienderi custis doluptat.

Apicius as alia cuptatquae num, simi, quae mos estibus.

-->