ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)  ระบบนำเสนอแผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Group) มาตราส่วน 1:25,000

 (แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)


  ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning)  ระบบฐานข้อมูลรายผลการจัดการภัยธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรม (ระบบเตือนภัยธรรมชาติ)


สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่