การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44)

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18931

               ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
               มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถนำผลงานไปใช้ประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร

กรอบการประเมินส่วนราชการ
               กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1.
  ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
  ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมายกฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี(Functional base) (บังคับ)
องค์ประกอบที่ 2.
  ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจ
  ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) (บังคับ)
องค์ประกอบที่ 3.
  ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาคจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
  การดำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน)
องค์ประกอบที่ 4.
  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
  และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) (บังคับ)
องค์ประกอบที่ 5.
  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
  นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ (บังคับ)

   

icon  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


  รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1

  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)