เอกสารดาวน์โหลด

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18674

  เอกสารงานวิชาการ/รายงานประจำปี

  เอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560 new


  รายงานประจำปี

  เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน

  เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน

  เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

  เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์

  เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
รวมเอกสารทางวิชาการทั้งหมด...>>
  คู่มือ


  สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย new  ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน new


  เครื่องมือสำหรับ Smart Officer กรมพัฒนาที่ดิน new

  หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร

  หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
รวมคู่มือทั้งหมด...>>
  แผ่นพับ

  แผ่นพับแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning

  แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

  แผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

  แผ่นพับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

  แผ่นพับการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
รวมแผ่นพับทั้งหมด...>>
  โปสเตอร์

  โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning


  โปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก

  โปสเตอร์ดินดี ข้าวงาม

  โปสเตอร์ถั่วมะแฮะ อาหารดินที่เรากินได้
รวมโปสเตอร์ทั้งหมด...>>

  แบบฟอร์มต่างๆ


  ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1 - พด.7

  ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ใบรับกล้าหญ้าแฝก

  ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์

  แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

  ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน
รวมแบบฟอร์มทั้งหมด...>>