เอกสารดาวน์โหลด

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18674

  เอกสารงานวิชาการ/รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี

  เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน

  เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน

  เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

  เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์

  เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
  คู่มือ

  เครื่องมือสำหรับ Smart Officer กรมพัฒนาที่ดิน new

  หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร

  หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร

  หนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร

  คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.
รวมคู่มือทั้งหมด...>>
  แผ่นพับ

  แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

  แผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

  แผ่นพับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

  แผ่นพับการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

  แผ่นพับการผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6
รวมแผ่นพับทั้งหมด...>>
  โปสเตอร์

  โปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก

  โปสเตอร์ดินดี ข้าวงาม

  โปสเตอร์ถั่วมะแฮะ อาหารดินที่เรากินได้

  โปสเตอร์การปลูกถั่วมะแฮะ
รวมโปสเตอร์ทั้งหมด...>>

  แบบฟอร์มต่างๆ


  ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1 - พด.7

  ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ใบรับกล้าหญ้าแฝก

  ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์

  แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

  ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน