โครงการที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18464  นโยบายว่าด้วยการยกกระดาษ A4


  โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โครงการเกษตรอินทรีย์  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  โครงการจัดที่ดินทำกินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป  โครงการระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ  โครงการ Smart Farmer  โครงการ Smart Officer  โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร