สถานที่ตั้ง สพข. และ สพด.-1

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18407


กรมพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center โทร. 1760

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  |
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  |  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
นายประเสริฐ  เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
56 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110
โทร. 02-577-3370   โทรสาร. 02-577-1141

E-Mail : r01_2@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
นายศักดิ์ดา  ศรีขาว 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 69 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10510
โทร.
02-453-2216-7
โทรสาร.02-453-2217
E-mail : bkk01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
นายวัชระ  สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 56 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก
ต.ลำผักกูด  อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี  12110
โทร.02-577-3375
โทรสาร.02-577-3375
E-mail : ptm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
นายไลซันต์  ตั้งภูมิ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 12 หมู่ 3 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 037-391-298
โทรสาร. 037-391-298
E-mail : nyk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
นายศักดา  จันทร์แก้ว 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 36 หมู่ 8 ต.พุกร่าง
อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี 18120
โทร. 036-733-126
โทรสาร. 036-733-127
E-mail : sri01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
นางอุษา   อุตสาหกุล 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 98 หมู่ 3  ต.ทุ่งขวาง
อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140
โทร.034-355-189
โทรสาร.034-355-189
E-mail : npt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
นายวันชัย วงษา 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 74 หมู่.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.035-454-081
โทรสาร
.035-454-081
E-mail : spb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 11 หมู่ 6 ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14000
โทร. 035-862-056
โทรสาร.
035-862-057
E-mail : atg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
นายวิชัย  ทองขาว 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 83 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120
โทร. 056-466-978
โทรสาร. 056-466-979
E-mail : cnt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
นายประวัติ  นกอิ่ม 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 422/1 หมู่.6 ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-689850
โทรสาร.036-689-851
E-mail :
lri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
นายพินิจ  งาเนียม 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 83/18 ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี 11140
โทร.02-595-0626
โทรสาร.
02-595-0641
E-mail : 
ntb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
นายพิษณุ  ทรัพย์สุทธิ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 92/2 หมู่ 2 ต.หันตรา
อ.อยุธยา  จ.อยุธยา 13000
โทร.035-345-882
โทรสาร.035-345-893
E-mail : aya01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
นายเทวินทร์  รวมสุขนิรันดร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 90/1 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-174-4002
โทรสาร. 02-174-4004
E-mail : smp01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
นายวัลลพ  พงษ์ราศรี 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 151/3 หมู่.7 ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร.036-699-367
โทรสาร.036-699-368
E-mail : 
sbr01@ldd.go.th

Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
184/3  หมู่ 8  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230
โทร. 038-351-410   โทรสาร. 038-351-617

E-Mail : r02_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
นายวิรุธ  คงเมือง 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 10/1 หมู่ 4  ต.เหมือง อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130    
โทร. 038-389-106
โทรสาร. 038-389-107
E-mail : cbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
นายพิศุทธิ์ มิกาศ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 8  ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว
อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000
โทร. 037-241-197
โทรสาร. 037-241-669
E-mail : sko01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 79 หมู่ 19  ถ.บางนา-ตราด
ต.บางปะกง  อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  24130
โทร. 038-531-200
โทรสาร. 038-532-029
E-mail : cco01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
นายทนง  กนะกาศัย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 143 หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  21180
โทร. 038-636-364
โทรสาร. 038-636-365
E-mail : ryg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
นายปรีชา โหนแหยม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 43/12  หมู่ 8  ต.นายายอาม
อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160
โทร. 039-433-713
โทรสาร. 039-433-714
E-mail : cti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตราด
นายเจษฎา  สาระ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 65  หมู่ 8  ต.ทุ่งนนทรี
อ.เขาสมิง  จ.ตราด  23130
โทร. 039-619-517-8
โทรสาร. 
039-619-517
E-mail : trt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 135/1 หมู่ 5
ต.เนินหอม  อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี  25230
โทร. 037-210-781
โทรสาร. 
037-210-781
E-mail : pri01@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
นายอนุวัชร  โพธินาม
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ
เลขที่ 7 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 038-544-982-3
โทรสาร. 038-554-983
E-mail : ckh_1@ldd.go.thTop
สำนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 3
นายศรจิตร  ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
64 หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทร. 044-371-354 โทรสาร. 044-371-438

E-Mail : r03_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นายสุวัฒน์  ธาตุทะนะ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 160  หมู่ 7  ต.จอหอ  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30310
โทร. 044-371-774
โทรสาร. 044-371-659
E-mail : nma01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
นายสรรเสริญ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ถ.สายบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
โทร. 044-666-376-7
โทรสาร. 044-666-376-7
E-mail : brm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
นายสิทธิชัย โคตรมา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 268/5 ถ.ชัยภูมิ - หนองบัวแดง
ต.นาฝาย  อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ  36000
โทร. 044-124-114
โทรสาร. 044-124-114
E-mail : cpm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
นายวิญญู เสมียนรัมย์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ตู้ ปณ. 19  อ.เมือง
จ.สุรินทร์  32000
โทร. 044-069-905
โทรสาร044-069-906
E-mail : srn01@ldd.go.thTop
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-312-646 โทรสาร. 045-355-416

E-Mail : r04_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
นายบุญถม  กุมพล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ต.ท่าช้าง  อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี  34190
โทร045-210-830
โทรสาร
. 045-210-526
E-mail : ubn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
นายชัยฤกษ์  อุทาประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 249 หมู่ 6 ถ.หนองญาติ-นาแก
ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม  48000
โทร. 042-503-586-8
โทรสาร.
042-503-588
E-mail : npn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 9 บ้านกู่ หมู่ที่ 21 ถ.ปัทมานนท์
ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด  45130
โทร. 043-626-909-10                               โทรสาร043-626-910-10
E-mail : ret01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
นางทองอ่อน  งานไว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
กิโลเมตรที่ 12  ถ.อรุณประเสริฐ
ต.หนองคู  อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-773-127-8
โทรสาร. 
045-773-129
E-mail : yst01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
นายกิตติ  ไชยนิมิต
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 423  หมู่ 3  ถ.เลี่ยงเมือง
ต.หนองไผ่  อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ  33000
โทร. 045-814-642
โทรสาร. 045-814-641
E-mail : ssk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
นายบุญส่ง  ชื่นตา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 270 หมู่ 15 ต.คำป่าหลาย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร042-643-772
โทรสาร. 042-643-773
E-mail : mdh01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
นายคมกริช จินดามณี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 8 หมู่ 4  ต.บุ่ง  อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ  37000
โทร.045-452-887
โทรสาร.045-452-887
E-mail : anc01@ldd.go.th

Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
นายถาวร  มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-246-668   โทรสาร. 043-243-913

E-Mail : r05_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
นางนงนุช  ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
119/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246-759
โทรสาร043-343-264
E-mail : kkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
นายสุทธิดล  วงษ์จันฬา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
320 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
โทร. 042-295-735
โทรสาร042-295-449
E-mail : udn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
นายชูเกียรติ  คำโสภา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ถ.แจ้งสนิท กิโลเมตรที่ 72 - 73
ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-971-338
โทรสาร. 
043-971-336
E-mail : mkm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ถนนหนองคาย - โพนพิสัย
ต.หาดคำ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 
042-012-535
โทรสาร. 
042-012-794
E-mail : 
nki01@ldd.go.thTop
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
นายชยุต  ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
164 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร. 053-121-167 ต่อ 22   โทรสาร. 053-121-000

E-Mail : r06_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 230 หมู่ 3 ถ.โชตนา
ต.ตอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร053-121-171
โทรสาร. 
053-121-169
E-mail : cmi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
นายสงวน พรมชาวนา 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 104 หมู่ 3
ต.ปางหมู อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 68000
โทร053-611-853
โทรสาร. 
053-613-014
E-mail : msn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
นายเพียง พรมสงฆ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 79 หมู่ 2 บ้านจ้ำขี้มด
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร053-096-046-7
โทรสาร. 
053-006-258
E-mail : lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ 4 ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทร. 054-269-569
โทรสาร. 
054-269-570
E-mail : lpg01@ldd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เลขที่ 164 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่  50180
โทร. 053-121-209 , 053-121-368
โทรสาร. 
053-121-173
E-mail : cnr_1@ldd.go.th

Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
นายสมควร  ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 95 เชิงพระธาตุเขาน้อย หมู่ 11 ถนนพญาวัด-เขาน้อย ตำบลคู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-771-588 โทรสาร. 054-771-664

E-Mail : r07_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
นายเอนก ดีพรมกุล 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 52 หมู่ 10 ต.อ่ายนาไลย
อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร. 054-692-065
โทรสาร. 054-692-066
E-mail : nan01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
นายศรีศักดิ์  ธานี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 111 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 840
บ้านนาแล ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-776-577
โทรสาร. 053-776-577
E-mail : cri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
นายนครินทร์  ชมภู
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

บ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140
โทร. 054-597-294
โทรสาร. 054-597-509
E-mail : pre01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
นายวิชิต  ขันธ์แก้ว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 286 หมู่ที่ 12 ต.ท่าวังทอง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร054-410-567
โทรสาร
. 054-411-091
E-mail : pyo01@ldd.go.thTop
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
281/57 หมู่ 5 ถ.พิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-321-253 , 055-321-259   โทรสาร. 055-321-255

E-Mail : r08_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
นายสมบูรณ์  ธิจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ต.ชัยนาม อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 055-009-824
โทรสาร. 055-009-831
E-mail : plk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
นายพัฒนา  อภิญดา 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ถ.พิษณุโลก - เด่นชัย กิโลเมตรที่ 113
ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-428-295
โทรสาร. 055-428-296
E-mail : utt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
นายสนอง   คำสองสี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 45 หมู่ 11 ถ.สายเพชรบูรณ์ - หล่มสัก
กิโลเมตรที่ 5 ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 056-736-092-4 
โทรสาร. 056-736-092-4
E-mail : pbn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเลย
นายนิยม  เยี่ยมอ่อน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 135 หมู่ 1 ถ.เลย - เชียงคาน
ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100
โทร. 0-2107-0790
โทรสาร. 0-2017-0790
E-mail : lei01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
นายวิญญู  เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 056-990-034
โทรสาร. 056-990-049
E-mail : pct01@ldd.go.th

Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
นายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
201/1 หมู่ 1 ถนนริมแม่น้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 โทร.056-881-245  โทรสาร. 056-881-241 

E-Mail : r09_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
นายฐกร  กลิ่นจำปา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 88 หมู่ 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์  60170
โทร. 056-247-213 
โทรสาร
. 056-247-212
E-mail : nsn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินตาก
นายวิโรจน์  บรรเจิดฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 212 หมู่ 2  ต.หนองบัวใต้
อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 055-508-988
โทรสาร. 055-508-988
E-mail : tak01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

กิโลเมตรที่ 346 ถ.พหลโยธิน หมู่ 3
ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-705-734
โทรสาร. 
055-705-734
E-mail : kpt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
นายตระกูล  นามโลมา 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 74 หมู่ 1 ถ.อุทัย-ทัพทัน ต.หนองพังค่า
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 056-982-624
โทรสาร. 
056-982-624
E-mail : uti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
นายสุชาติ  เหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

บ้านสระบัว หมู่ 7 ต.วังใหญ่
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร. 055-019-709
โทรสาร. 055-019-710
E-mail : sti01@ldd.go.th
Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
 โทร. 032-320-930 , 032-320-931  โทรสาร. 032-320-930-31

E-Mail : r10_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
นายพันมหา  ทองบ่อ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 196 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โทร.032-240-578
โทรสาร.032-240-579
E-mail : rbr01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
นายสากล  ณ ฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 100/31 หมู่ 12 ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564-291
โทรสาร.
034-567-277
E-mail : kri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
นายนิรันดร  ทังสฤดี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 81 หมู่ 9 ต.บางเก่า
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร.032-503036
โทรสาร.032-503036
E-mail : pbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
นายวิโรจน์  ชูช่วย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 83 หมู่ 1 ต.บางโทรัด
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.034-119-977-8
โทรสาร.034-119-977-8
E-mail 
: skn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
นายประสิทธิ์  สงนุ้ย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-713-882-3
โทรสาร.034-713-882
E-mail : skm01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
นายอัมพร  พวงพวา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 10 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม ต.บ่อนอก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร.032-510-796
โทรสาร.032-510-797
E-mail : pkn01@ldd.go.th


โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)
นายชาคริต  อินนะระ
ผู้อำนวยการโครงการฯ

หมู่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-528-015
โทรสาร. 
032-528-015
E-mail : r10_8@ldd.go.th


โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
นายบุญช่วย ช่วยระดม
ผู้อำนวยการโครงการฯ

หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 032-240-803
โทรสาร. 032-240-804
E-mail : r10_10@ldd.go.th

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
นางสาวกฤษณา  ทิวาตรี
ผู้อำนวยการโครงการฯ

ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.032-909-277
โทรสาร.
032-909-227
E-mail : r10_9@ldd.go.th

Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
นายถวิล  มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
3 ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 โทร. 077-311-110 , 077-311-114  โทรสาร. 077-312-732

E-Mail : r11_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
นายสะอาด บุตรเล็ก
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 12 หมู่ 8 ต.ท่าอุเท
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 077-380-785-6, 092-2798041
โทรสาร. 
077-380-785-6
E-mail : sni01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
นายสามารถ  สร้อยทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 90 หมู่ 3 ต.ราชกรูด
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 077-989-825
โทรสาร. 
077-989-825
E-mail : rng01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
นายวิเชียร  พรหมทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 86 หมู่ 7 ต.นาเตย
อ.ท้ายเมือง จ.พังงา 82120
โทร.076-461532
โทรสาร.
076-461-532
E-mail : pna01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
นายนิพล เข็มขาว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ตู้ปณ.45 ปทฝ. ศาลามีชัย  อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-378-088
โทรสาร
.075-378-609
E-mail : nrt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
นายจำเริญ นาคคง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 077-653-087
โทรสาร. 077-653-086
E-mail : cpn01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
นายประสิทธิ์  แสงภักดี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 107 หมู่ 13 บ้านนาตีน อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-680-337
โทรสาร. 075-680-338
E-mail : kbi01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
นายพิสิษฐ์  บำรุงพงษ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 237 หมู่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-617-245 , 080-838-8802
โทรสาร. 
076-352-136
E-mail : pkt01@ldd.go.th

Top
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
นางจิราพรรณ  ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
402 ถนนสงขลา - เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
 โทร. 074-330-235, 074-330-239 โทรสาร. 074-330-235

E-Mail : r12_2@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
นางศิริวรรณ  เกษตรสุนทร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 80 ถนนเอเชีย (จะนะ-หาดใหญ่)
ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร.074-894-300
โทรสาร
.074-894-300
E-mail : ska01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
นายมงคล ทองจิบ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 40/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ (สายเอก)
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล 91130
โทร.074-752-076-8
โทรสาร.074-752-077
E-mail : stn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
นายวีระพจน์  เรืองมี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

หมู่ที่ 7 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี 94170
โทร.073-340-272
โทรสาร
.073-340-343
E-mail : ptn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
นายนรา  สุขไชย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ต.ธารโต
อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โทร.073-297-025
โทรสาร.
073-297-160
E-mail : yla01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
นายณรงค์   ทองเหล่ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

หมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
โทร.074-681-205
โทรสาร.074-681-205
E-mail : plg01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
นายมงคล  นิตยบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

หมู่ 7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96100
โทร.073-530-775-6
โทรสาร.073-530-775-6
E-mail : nwt01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

เลขที่ 98 หมู่ 1 บ้านทุ่งไทรงาม
ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075-501-059
โทรสาร.075-501-059
E-mail : trg01@ldd.go.th


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
นางสายหยุด  เพ็ชรสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เลขที่ 95 หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073-631-033
โทรสาร.073-631-034
E-mail : cpt_1@ldd.go.thTop