สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17954

สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2559

หัวข้อ
 ตอนที่ 1 นายประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หัวข้อ
ตอนที่ 2 นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวข้อ
ตอนที่ 3 นายชีวภาพ  ชีวะธรรม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
หัวข้อ
ตอนที่ 4 นายชูชาติ  สาหร่าย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
หัวข้อ
ตอนที่ 5 นางสุภาวดี  ภู่ทอง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน

สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี

หัวข้อ
 ตอนที่ 1 นายมนตรี  เดชาสกุลสม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
หัวข้อ
 ตอนที่ 2 นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 3 นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อ
 ตอนที่ 4 นายรัฐศาสตร์  หาบสา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อ
 ตอนที่ 5 นายสาโรจน์  กาญจนพงศ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อ
 ตอนที่ 6 นางพิชยารัตนrget="_blank">ทีม SUBWORK มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครจากผลงาน "แค่คิดจะโกง"

3.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม Dog Film จากผลงาน "เชื้อโรค"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม YOUTH จากผลงาน "ความเคยชิน"

รางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม THAI NOT TOY จากผลงาน "THAI NOT TOY"


ทีม Freery Films จากผลงาน "เขตการค้าพินาศ"

-----------------------------------------------------