สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม


เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.พด.) กรมพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2559

หัวข้อ
ตอนที่ 1 นายประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หัวข้อ
ตอนที่ 2 นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวข้อ
ตอนที่ 3 นายชีวภาพ  ชีวะธรรม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
หัวข้อ
ตอนที่ 4 นายชูชาติ  สาหร่าย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
หัวข้อ
ตอนที่ 5 นางสุภาวดี  ภู่ทอง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน

สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี

หัวข้อ
 ตอนที่ 1 นายมนตรี  เดชาสกุลสม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
หัวข้อ
 ตอนที่ 2 นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 3 นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อ
 ตอนที่ 4 นายรัฐศาสตร์  หาบสา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อ
 ตอนที่ 5 นายสาโรจน์  กาญจนพงศ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อ
 ตอนที่ 6 นางพิชยารัตน์  ดิฐภักดีคุณานนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 7 นายครรชิต  ละอองดิลก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
หัวข้อ
 ตอนที่ 8 นายสุรชัย  เสริมสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 9 นายสุวัฒ  พรหมดำ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
หัวข้อ
ตอนที่ 10 นางนิศากร  น้อยพินิจ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

หัวข้อ ไม่มีวัน...หมดอายุ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ เฟส 1 ตึก 13  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ขอเสียงหน่อย  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ติดชัวร์-ติดชั่ว  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ โฉด/เลว/ดี  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ โจร-กรรม  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ตะบันไฟ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง
หัวข้อ เภ-สัตย์  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ กรรมติดล้อ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู
หัวข้อ ต้นกล้า  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2

ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

1.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา

หัวข้อรางวัลชนะเลิศ


ทีม GREEN & WHITE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด
ภูเก็ต
จากผลงาน "THE IMITATION (เลียนแบบ)"

หัวข้อรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม Extreme Film วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจากผลงาน "Copy As"

หัวข้อรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม FGMV โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานครจากผลงาน "Majority Rule เสียงข้างมาก"

หัวข้อรางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม ไทรทองฟิล์ม โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ จังหวัดสกลนครจากผลงาน "ประธานนักเรียน"


ทีม Four Shadow โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการจากผลงาน "ทุกเสียงมีค่า"
2.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจากผลงาน "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม Black sheep film มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจากผลงาน "ทางลัด"

รางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม PICTION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานครจากผลงาน "ชิ้นไม้"


ทีม SUBWORK มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครจากผลงาน "แค่คิดจะโกง"

3.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม Dog Film จากผลงาน "เชื้อโรค"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม YOUTH จากผลงาน "ความเคยชิน"

รางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม THAI NOT TOY จากผลงาน "THAI NOT TOY"


ทีม Freery Films จากผลงาน "เขตการค้าพินาศ"

-----------------------------------------------------