e-Service

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17949


e-Service LDD งานบริการต่างๆ ที่กรมให้บริการ OnlineBullet บริการสำหรับประชาชนทั่วไป
Bullet รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
Bullet แจ้งความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา
    นอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว)
Bullet ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัย 
    การผลิตทางการเกษตร (Q-Center)
Bullet ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
    เบื้องต้นผ่านระบบ Online

Bullet บริการวิชาการพัฒนาที่ดิน

Bullet บริการสำหรับหน่วยงาน (กรมพัฒนาที่ดิน)
Bullet รายงานความก้าวหน้าผลกระทบภัยแล้ง
Bullet Smart Director

Bullet บริการ Download โปรแกรม
Bullet บริการ Download แบบฟอร์ม