แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 1

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17901


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12
นายวัชระ  สิงห์โตทอง
Mr. Watchara  Singtothong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
โทร.0-2577-3375
E-mail :ptm01@ldd.go.thนายไลซันต์  ตั้งภูมิ
Mr. Laisun tancphum

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
โทร. 037-391298
E-mail :nyk01@ldd.go.th


นายชวพล อ่อนเรือง
Mr. Chavapon  Onruang
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
โทร. 036-689850
E-mail :lri01@ldd.go.th


นางอุษา   อุตสาหกุล 
Mrs. U-Sa  Utsahakul
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
โทร. 034-355189
E-mail : npt01@ldd.go.th


นายศักดา  จันทร์แก้ว
Mr. Sakda  Jankeow

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
โทร. 036-733126
E-mail :sri01@ldd.go.th


นายวันชัย  วงษา
Mr. Wanchai   Wongsa 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
โทร. 035-454081
E-mail :spb01@ldd.go.thนายวิชัย  ทองขาว
Mr. Wichai  Tongkaw
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
โทร. 035-862056
E-mail :atg01@ldd.go.thนายวิญญู เสมียนรัมย์
Mr. Winyou Sameanram

ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
โทร.    056-466978
E-mail :cnt01@ldd.go.th


นายพินิจ  งาเนียม
Mr. Pinit  Bganeam
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
โทร. 02-595-0626
E-mail :nbt01@ldd.go.th


นายคำนึง แสงขำ
Mr. Kumnoung  Sangkham

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โทร. 02-1744002-3
E-mail :smp01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายประชา ตามสมัคร
Mr. Pracha  Tamsamak

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
โทร. 036-699367
E-mail :sbr01@ldd.go.th


นายพิษณุ  ทรัพย์สุทธิ
Mr. Pitsanu  Supsutthi

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-345882
E-mail :aya01@ldd.go.th


นายชัยชนะ บัวชุม
Mr. Chaichana  Buachum
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร. 02-453-2216-7
E-mail : bkk01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน