แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17900
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
Mr.Sornjit  Srinarong
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
โทร. 0-2577-3370
E-mail : r01_1@ldd.go.th 


นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข
Mr. Korkiat  Junpungsuk

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
โทร. 038-351410
E-mail : r02_1@ldd.go.th


นายชาติชาย  ประสาระวัน
Mr. Chatchai  Prasarawon
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
โทร. 044-371716
E-mail : r03_1@ldd.go.th


นายถาวร  มีชัย
Mr. Thavorn  Meechai
 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
โทร. 045-312646
E-mail : r04_1@ldd.go.th


นายภิญโญ สุวรรณชนะ
Mr. Pinyo Suwanchana
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โทร. 043-246668
E-mail : r05_1@ldd.go.th


นายชยุต  ราชาตัน
Mr. Chayut  Rachatan
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
โทร. 053-222564
E-mail : r06_1@ldd.go.th


นางจิราพรรณ  ชัชวาลชัยพรรณ
Mrs. Jiraphan  Chutchawanchaiphan

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
โทร. 054-771588
E-mail : r07_1@ldd.go.th


นายสมควร  ณ ลำปาง
Mr. Somkuan  Na Lumpang 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
โทร. 055-241020
E-mail r08_1@ldd.go.th


นายประศาสน์  สุทธารักษ์
Mr. Prasas  Suttharak
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
โทร. 056-228428
E-mail : r09_1@ldd.go.th


นายประเสริฐ  เทพนรประไพ
Mr. Prasert  Tepnarapai
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
โทร. 032-373515
E-mail : r10_1@ldd.go.th


นายถวิล  มั่งนุ้ย
Mr. Thawin  Mangnui
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
โทร. 077-311110
E-mail r11_1@ldd.go.th


นายปรีชา  โพธิ์ปาน
Mr. Preecha  Phophan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
โทร.  074-333212
E-mail : r12_1@ldd.go.th


นางสายหยุด  เพ็ชรสุข
Mrs. Saiyud  Phetsuk

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
โทร. 073-513560
E-mail : cpt_1@ldd.go.th


นายอนุวัชร  โพธินาม
Mr. Anuwat  Pothinam
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
โทร. 038-599105
E-mail : ckh_1@ldd.go.th


นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร
Mrs. Nootsuporn  Krisdatarn
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
โทร. 053-890984
E-mail: cnr_1@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน