แนะนำผู้บริหาร-ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17888
นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
Mr. Yuthasart  Anuluxtipun
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ  
โทร. 02-5795546 , 081-7339289 , 087-9947469
E-mail :  ayuthasart@gmail.com


นายปราโมทย์  แย้มคลี่
Mr. Pramote  Yamclee

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
โทร.  1760 ต่อ 1390
E-mail :  pramote_y@yahoo.com


นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์
Ms. Chaveevan  Leaungvutiviroj
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โทร. 1760 ต่อ 1345
E-mail :  
chavevan_ldd@hotmail.com


นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
Mrs. Chunphen  Larpchitr
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
โทร. 1760 ต่อ 1253
E-mail :
  chunphen@ldd.go.th


นายสถิระ  อุดมศรี
Mr. Satira  Udomsri
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจจำแนกดิน
โทร. 1760 ต่อ 5118
E-mail :
  udomsrisat@gmail.com


นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด
Mrs. Chulalak  Suttirod
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล
โทร. 1760 ต่อ 2106
E-mail :
  -


นางสาวนฤมล  ชมแสง
Ms. Narumol  Chomsang
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
โทร. 1760 ต่อ 1282
E-mail :
  chomsang_n@hotmail.comนางกิตติมา  ศิวอาทิตย์กุล
Mrs. Kittima  Sivaarthitkul
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
โทร. 1760 ต่อ 5105
E-mail :
  -


นางปราณี  สีหบัณฑ์
Mrs. Pranee  Srihaban
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โทร. 085-0074422
E-mail :
  -นางกุลวดี  สุทธาวาส
Mrs. Kulwadee  Sutthawas
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
โทร. 092-2798031
E-mail :
  sutthawas@gmail.comนายพบชาย  สวัสดี
Mr. Pobchai  Sawasdee
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
โทร. -
E-mail :
นางอุษา  ศรีใส
Ms. Usa  Srisai
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
โทร. -
E-mail :ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน