แนะนำผู้บริหาร-ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17888


นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
Mr. Yuthasart  Anuluxtipun
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ  
โทร. 02-5795546 , 081-7339289
E-mail :  ayuthasart@gmail.com, yuthsad@ldd.go.th


นายปราโมทย์  แย้มคลี่
Mr. Pramote  Yamclee

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
โทร.  1760 ต่อ 1390
E-mail :  pramote_y@yahoo.com, pramotey@ldd.go.th


นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
Mrs. Chunphen  Larpchitr
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
โทร. 1760 ต่อ 1253
E-mail :
  chunphen@ldd.go.th


นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด
Mrs. Chulalak  Suttirod
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วย
                 เทคโนโลยีระยะไกล
โทร. 1760 ต่อ 2106
E-mail :
  chulalak@ldd.go.th


นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล
Mr. Kitinun  Woraanuwattanakul
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 089-2186182
E-mail :
  kittinun@ldd.go.th


นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน
Mrs. Onuma  Suppasityothin
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 081-9946075
E-mail :
  onuma@ldd.go.th


นายโสฬส  แซ่ลิ้ม
Mr. Solod  Saelim
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
โทร. 087-0190328
E-mail :
  soros@ldd.go.th


นายไพรัช  พงษ์วิเชียร
Mr. Pirach  Pongwichian
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับ