แนะนำผู้บริหาร-ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17888


นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
Mr. Yuthasart  Anuluxtipun
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ  
โทร. 02-5795546 , 081-7339289
E-mail :  ayuthasart@gmail.com, yuthsad@ldd.go.th


นายปราโมทย์  แย้มคลี่
Mr. Pramote  Yamclee

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
โทร.  1760 ต่อ 1390
E-mail :  pramote_y@yahoo.com, pramotey@ldd.go.th


นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
Mrs. Chunphen  Larpchitr
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
โทร. 1760 ต่อ 1253
E-mail :
  chunphen@ldd.go.th


นายสถิระ  อุดมศรี
Mr. Satira  Udomsri
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจจำแนกดิน
โทร. 1760 ต่อ 5118
E-mail :
  udomsrisat@gmail.com, satira@ldd.go.th


นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด
Mrs. Chulalak  Suttirod
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วย
                 เทคโนโลยีระยะไกล
โทร. 1760 ต่อ 2106
E-mail :
  chulalak@ldd.go.th


นางไพจิตร  ชัยสิทธิ์
Mrs. Paichit  Chaiyasith
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
โทร. 1760 ต่อ 1244
E-mail :
  paichit@ldd.go.th


นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล
Mr. Kitinun  Woraanuwattanakul
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 089-2186182
E-mail :
  kitinun@ldd.go.th


นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน
Mrs. Onuma  Suppasityothin
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 081-9946075
E-mail :
  onuma@ldd.go.th


นายโสฬส  แซ่ลิ้ม
Mr. Solod  Saelim
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
โทร. 087-0190328
E-mail :
  soros@ldd.go.th


นายไพรัช  พงษ์วิเชียร
Mr. Pirach  Pongwichian
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
โทร. 091-5752628
E-mail :
  pirach@ldd.go.thนางมัทธนา  ชัยมหาวัน
Mrs. Matthana  Chaimahawan
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
โทร. 0-2577-2339
E-mail :
  matthana@ldd.go.th


นางสาวนฤมล  หวะสุวรรณ
Ms. Naruemol  Wasuwan
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
โทร. 038-351409
E-mail :
  naruemw@ldd.go.th


นางปราณี  สีหบัณฑ์
Mrs. Pranee  Srihaban
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โทร. 085-0074422
E-mail :
  pranees@ldd.go.th


นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
Mr. Srunnupong Chaiwattanagul
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
โทร. 085-5462376
E-mail :
  -


นายอาทิตย์  ศุขเกษม
Mr. Arthit  Sukhkasem
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
โทร. 081-9224402
E-mail :
  -


นางกุลวดี  สุทธาวาส
Mrs. Kulwadee  Sutthawas
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
โทร. 092-2798031
E-mail :
  kulwades@ldd.go.th


นายพบชาย  สวัสดี
Mr. Pobchai  Sawasdee
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
โทร. 077-311110 ต่อ 223
E-mail :นางอุษา  ศรีใส
Mrs. Usa  Srisai
ตำแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
                 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
โทร. 074-330236
E-mail : 
usas@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน