ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17868


การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application

program


วัตถุประสงค์

               ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาขึ้น โดย การบูรณาการข้อมูลที่กรมฯ มีอยู่ ประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มชุดดิน (Soil group) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ข้อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil suit) ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลผลกระทบจากภัยแล้ง และข้อมูลเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่อยู่ในรูปแบบ GIS (Geographic Information System) มาจัดทำเป็นแผนที่สำเร็จรูป ประกอบด้วยแผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช (ข้าว พืชไร่ ไม้ผล) แผนที่กำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) และแผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ถึงระดับตำบล โดยแผนที่ชนิดต่างๆ ให้บริการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Smart device เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการด้านต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาและการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 


ประโยชน์ที่ได้รับ

               เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่แต่ละประเภทได้ด้วยตนเอง โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาและการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลที่ให้บริการ

               - ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย แผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา
แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร
               - แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ผล
               - แผนที่กำหนเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา
               - แผนที่ผลกระทบจากภัยแล้ง


วิธีการใช้งานโปรแกรม

               เมื่อเข้าใช้งานระบบ คลิกที่ปุ่ม “เริ่มใช้งาน” จากนั้นใส่คำค้น ชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล ที่ต้องการ แล้วคลิก “ค้นหา”ระบบจะแสดงรายการแผนที่ทั้งหมดภายใน จังหวัด อำเภอ และตำบล นั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกแผนที่ที่ต้องการใช้งาน   เมื่อคลิกเลือกแผนที่ จะเข้าสู่หน้าการการใช้งานแผนที่ ซึ่งจะมีเมนูใช้งาน ประกอบด้วย เมนูหลัก  เมนูย่อ-ขยายแผนที่ เมนูค้นหา เมนูคำอธิบายประกอบแผนที่ และเมนูดาวน์โหลดแผนที่ ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นแผนที่ประเภทอื่นๆ สามารถเปลี่ยนได้จากเมนูหลักด้านซ้ายมือ ซึ่งจะได้แผนที่ประเภทใหม่แต่เป็นตำบล อำเภอ และจังหวัดเดียวกับที่เลือกตอนแรก จะมีคำอธิบายประกอบแผนที่
               นอกจากนี้ระบบยังสามารถดาวน์โหลดแผนที่พร้อมคำอธิบายประกอบแผนที่ ขนาด A4 เพื่อนำไปใช้งานด้านอื่นได้อีกด้วย


               pic     pic     pic     pic


แผนที่กลุ่มชุดดินพร้อมคำอธิบายประกอบแผนที่ ที่นำขึ้นสู่ระบบ

               ระดับจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด
               ระดับอำเภอ และตำบล จำนวน 67 จังหวัด ได้แก่


1.จังหวัดราชบุรี41.จังหวัดตรัง

2.จังหวัดพิจิตร42.จังหวัดนราธิวาส

3.จังหวัดสระบุรี43.จังหวัดอุทัยธานี

4.จังหวัดปราจีนบุรี44.จังหวัดปทุมธานี

5.จังหวัดนครปฐม45.จังหวัดนครสวรรค์

6.จังหวัดมุกดาหาร46.จังหวัดอุดรธานี

7.จังหวัดอ่างทอง47.จังหวัดเชียงราย

8.จังหวัดชัยนาท48.จังหวัดชัยภูมิ

9.จังหวัดสุพรรณบุรี49.จังหวัดชุมพร

10.จังหวัดอุบลราชธานี50.จังหวัดระนอง

11.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา51.จังหวัดกระบี่

12.จังหวัดจันทบุรี52.จังหวัดบึงกาฬ

13.จังหวัดชลบุรี53.จังหวัดพัทลุง

14.จังหวัดสมุทราสาคร54.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15.จังหวัดแพร่55.จังหวัดลำปาง

16.จังหวัดลพบุรี56.จังหวัดลำพูน

17.จังหวัดเลย57.จังหวัดอุตรดิตถ์

18.จังหวัดนนทบุรี58.จังหวัดนครนายก

19.จังหวัดยโสธร59.จังหวัดร้อยเอ็ด

20.จังหวัดศรีสะเกษ60.จังหวัดมหาสารคาม

21.จังหวัดสุโขทัย61.จังหวัดสกลนคร

22.จังหวัดพะเยา62.จังหวัดหนองบัวลำภู

23.จังหวัดสิงห์บุรี63.จังหวัดเพชรบูรณ์

24.จังหวัดระยอง64.จังหวัดสุราษฏร์ธานี

25.จังหวัดปัตตานี65.จังหวัดสงขลา

26.จังหวัดนครพนม66.จังหวัดสตูล

27.จังหวัดสระแก้ว67.จังหวัดยะลา

28.จังหวัดบุรีรัมย์29.จังหวัดฉะเชิงเทรา30.จังหวัดภูเก็ต31.จังหวัดตราด32.จังหวัดสุรินทร์33.จังหวัดนครราชสีมา34.จังหวัดหนองคาย35.จังหวัดน่าน36.จังหวัดเชียงใหม่
37.จังหวัดพิษณุโลก38.จังหวัดกำแพงเพชร39.จังหวัดเพชรบุรี40.จังหวัดกำแพงเพชร


             

การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone

bullet  ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำค้นหา "LDD Land Infoหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
          ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Land Info" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code


          ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

         android

        qrcodeandroid

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน