หน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดินส่วนภูมิภาค

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 |
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดิน |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 |
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ |
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ |
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง |
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง


อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
          - ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
          - ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ 
          - รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุนผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
          - ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          - ผลิตพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
          - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
          - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ 
               - ดำเนินการบริหารทั่วไป
               - ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักรวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีหน้าที่
               - ศึกษาวิจัยทดสอบการพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ
               - ผลิตทดสอบและควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
               - การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
               - ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
               - จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  มีหน้าที่
               - สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
               - สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
               - วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
               - วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
               - ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตำบล
               - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุนผลิตและให้บริการ
               - ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          4. กลุ่มสำรวจและทำแผนที่  มีหน้าที่
                - สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
               - สำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงาน
               - ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
               - สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          5. กลุ่มวิเคราะห์ดิน  มีหน้าที่
                - ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
               - ศึกษาวิจัยทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
               - ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย
               - ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          6. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เฉพาะสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)  มีหน้าที่
                - ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีคุณภาพ โดยดําเนินการตามกระบวนการผลิตเก็บเกี่ยวและใช้วิทยาการ
                  หลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง และสามารถผลิตพืชปุ๋ยสดในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ ในเขตพื้นที่
                  รับผิดชอบของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์
               - ศึกษา ค้นคว้าพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน วิจัย คัดเลือกพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
                  ดินที่มีปัญหาเพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุงบํารุงดิน รวบรวมพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นศูนย์กลาง
                  ในการขยายพันธุ์พืชปุ๋ยสด
               - ศึกษา ทดสอบ และจัดทําแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้เกษตรกร
                  และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจและทราบถึง กระบวนการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
               - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดินแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ
                  และเป็นแหล่งสนับสนุน แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกรและหน่วยงานภายนอกในการปรับปรุงบํารุงดินในระยะแรก
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 Top

อำนาจและหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน
          ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
               - จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
               - งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของสถานีพัฒนาที่ดิน
               - ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งประสานงาน
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
               - ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
               - ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
               - การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
               - ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร
               - ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่
               - เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี  มีหน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
               - สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
               - สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
               - สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
               - สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินนค