หน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดินส่วนภูมิภาค

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 |
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดิน |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 |
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ |
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ |
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง |
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง


อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
          - ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา 
          - ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ 
          - รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุนผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
          - ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          - ผลิตพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
          - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
          - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
          1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ 
               - ดำเนินการบริหารทั่วไป
               - ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักรวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีหน้าที่
               - ศึกษาวิจัยทดสอบการพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ
               - ผลิตทดสอบและควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
               - การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
               - ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
               - จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  มีหน้าที่
               - สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
               - สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
               - วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
               - วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
               - ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตำบล
               - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุนผลิตและให้บริการ
               - ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          4. กลุ่มสำรวจและทำแผนที่  มีหน้าที่
                - สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
               - สำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงาน
               - ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
               - สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          5. กลุ่มวิเคราะห์ดิน  มีหน้าที่
                - ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
               - ศึกษาวิจัยทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
               - ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย
               - ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          6. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เฉพาะสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)  มีหน้าที่
                - ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีคุณภาพ โดยดําเนินการตามกระบวนการผลิตเก็บเกี่ยวและใช้วิทยาการ
                  หลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง และสามารถผลิตพืชปุ๋ยสดในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ ในเขตพื้นที่
                  รับผิดชอบของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการผลิตเมล็ดพันธุ์
               - ศึกษา ค้นคว้าพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน วิจัย คัดเลือกพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
                  ดินที่มีปัญหาเพื่อประสิทธิภาพในการปรับปรุงบํารุงดิน รวบรวมพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นศูนย์กลาง
                  ในการขยายพันธุ์พืชปุ๋ยสด
               - ศึกษา ทดสอบ และจัดทําแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้เกษตรกร
                  และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจและทราบถึง กระบวนการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
               - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดินแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ
                  และเป็นแหล่งสนับสนุน แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกรและหน่วยงานภายนอกในการปรับปรุงบํารุงดินในระยะแรก
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 Top

อำนาจและหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน
          ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
               - จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดิน
               - งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของสถานีพัฒนาที่ดิน
               - ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งประสานงาน
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
               - ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินศึกษา วิจัย และทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
               - ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
               - การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
               - ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร
               - ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่
               - เป็นเลขานุการอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี  มีหน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
               - สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
               - สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
               - สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
               - สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
               - สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
               - สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินชันนาท
               - สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี  มีหน่วยงานในสังกัด 7 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินตราด
               - สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
               - สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
               - สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
               - สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี


 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
               - สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
               - สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีหน่วยงานในสังกัด 7 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
               - สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
               - สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
               - สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
               - สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
               - สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น  มีหน่วยงานในสังกัด 8 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
               - สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
               - สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
               - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
               - สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
               - สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
               - สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
               - สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
               - สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
               - สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
               - สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

 
 Top          ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดน่าน  มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
               - สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
               - สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
               - สถานีพัฒนาที่ดินน่าน

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก  มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
               - สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
               - สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
               - สถานีพัฒนาที่ดินเลย
               - สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์  มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
               - สถานีพัฒนาที่ดินตาก
               - สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
               - สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี  มีหน่วยงานในสังกัด 6 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
               - สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
               - สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
               - สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีหน่วยงานในสังกัด 7 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
               - สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
               - สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
               - สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
               - สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
               - สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
               - สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

 
 Top          สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
          สำนักงานเขตตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา  มีหน่วยงานในสังกัด 7 หน่วยงาน
               - สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
               - สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
               - สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
               - สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
               - สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
               - สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
               - สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

 
 Top          ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               - ประสานการปฏิบัติงานของโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               - ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการ 
               - ขยายผลการพัฒนาอาชีพสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ 
               - รวบรวมจัดทำและบริการฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
               - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 Top          ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ
               - ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง
               - ศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางโครงการพัฒนาพื้นที่ และปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่โครงการหลวงภาคเหนือ
                  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               - รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในโครงการหลวงตลอดจนวิเคราะห์รวมถึงสนับสนุนและผลิต
               - บริการข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง
               - ผลิตพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
               - การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 Top          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               - เป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานของโครงการ
               - ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการ
               - วิเคราะห์และปรับปรุงดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุ
               - ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการ
               - ขยายผลการพัฒนาอาชีพสู่หมู่บ้านรอบศูนย์
               - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา
 
 Top          <ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ/strong> 
               - ศึกษา วิจัย สาธิต และทดสอบการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ
               - ขยายผลการพัฒนางาน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ที่มีพระราชดำริ
               - ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมในโครงการในลักษณะบูรณาการและบริหารจัดการโครงการ
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 Top          ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง 
               - ศึกษาวิจัยสาธิตทดสอบการปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
               - ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการ ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง
               - เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ
               - ขยายผลการดำเนินงานพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดินตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เป้าหมาย
               - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมในโครงการในลักษณะบูรณาการและบริหารจัดการโครงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 Top          ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 
               - ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำและปรับปรุงดิน สร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการดิน แก้ไขปัญหาด้านดิน
                  และต่อยอดขยายผลองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
               - เป็นแหล่งรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
               - ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
               - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 Top