LDD Soil Guide

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17837


การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application


program

วัตถุประสงค์

               LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถทราบลักษณะข้อมูลลักษณะ คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชคำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดินคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
               เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลคุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช  ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิด  คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน  คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการ ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา


ข้อมูลที่ให้บริการ
               - ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ทั้งประเทศ
               - ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
               - ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ


วิธีการใช้งานโปรแกรม

                - เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ  ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล  อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC)
               - แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
               - แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลือง (ไม่ค่อยเหมาะสม)  และสีแดง (ไม่เหมาะสม)  เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต   คำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน  ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
               - กดที่ปุ่มแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (ปุ่มสีแดง) บน Smart Device  เพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานปัจจุบันบนแผนที่ และสามารถกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวาของหน้าจอ เพื่อทำการค้นหา (Search) ตำแหน่งที่ต้องการได้
               - เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา


pic     pic    pic    picคำอธิบายสัญลักษณ์การทำงานของระบบ


signเมนูแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location)
signเมนูค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญ
signแสดงแผนที่ฐาน ประกอบด้วย ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเส้นทางคมนาคม เส้นทางน้ำ และตำแหน่งสถานที่สำคัญ
signแสดงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Ortho photo) จากกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจาก
Google map
signแสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
signแสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
signแสดงคุณสมบัติลักษณะ และความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มชุดดิน
signแสดงการใช้ประโยชน์ทางด้านการปลูกพืช แนวทางการจัดการดินสำหรับการปลูกพืช
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ และประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม
signแสดงความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ คือ ดินมีความเหมาะสมมาก
ใช้สีเขียวในการแสดง เหมาะสมปานกลางใช้สีเหลืองในการแสดง และเหมาะสมน้อยใช้สีแดงในการแสดง
signแสดงข้อมูลชุดดิน และรายละเอียดชุดดินที่มีในกลุ่มชุดดินนั้นๆ


การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone

bullet ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guideหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
        ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Soil Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code

 

 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application


         ios


        qrcodeios

     

 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application


          android

        qrcodeandroid

 

infographic

[คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน