หน่วยงานส่วนกลาง

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17832


สำนักงานเลขานุการกรม | กองการเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | กองแผนงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร |
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน | สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน |
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ | กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน |
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน | กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน | กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน


 สำนักงานเลขานุการกรม 

          มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               - ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
               - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
               - ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

           แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
               - กลุ่มสารบรรณ
               - กลุ่มนิติการ
               - กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
               - กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
               - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
               - กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน
Top 

กองการเจ้าหน้าที่

          มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               - บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
               - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม คือ
               - ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
               - กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
               - กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
               - กลุ่มพัฒนาบุคคล
               - กลุ่มวินัย
               - กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
               - กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
Top
  

 กองคลัง 

          มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               - ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสด ุอาคารสถานที่ 
       และยานพาหนะของกรม
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
               - ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
               - กลุ่มการเงิน 
               - กลุ่มงบประมาณ
               - กลุ่มบัญชี
               - กลุ่มพัสดุ
               - กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
               - กลุ่มบริหารสินทรัพย์
Top
    

 
 กองแผนงาน 

          มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               - จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
               - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยของกรม
               - ติดต่อและประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการจัดประชุม และเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
               - พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามการดำเนินงาน
               - ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
               - ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - กลุ่มแผนงาน
               - กลุ่มโครงการพิเศษ
               - กลุ่มติดตามและประเมินผล
               - กลุ่มระบบงานวิจัย
               - กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
               - กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
               - กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
               - กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Top
  

  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               - จัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
               - ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม
               - เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทางเกษตร
               - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
               - ฝ่ายบริหารทั่วไป
               - กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
               - กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
               - กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
               - กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ
Top
    

  

 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดทำสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม
    - ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
    - วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จำแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
    - ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานการสำรวจและการทำแผนที่
    - สำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   แบ่งงานภายในออกเป็น 7 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
    - กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี
    - กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
    - กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1
    - กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2
    - กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3
Top
  

  

 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินวิธีการป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน จัดทำรูปแบบการพัฒนาที่ดินและการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
    - ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ำ ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
    - รวบรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
    - สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินในด้านอื่น ๆ
    - จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
    - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   แบ่งงานภายในออกเป็น 10 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
    - ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Top
   

 

 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย ปรับปรุงดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
    - กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มวิจัยเคมีดิน
    - กลุ่มวิจัยกายภาพดิน
    - กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน
    - กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน
    - กลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
    - กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
    - กลุ่มวิทยบริการ
Top
   

 
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาและกำหนดรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
    - กำหนดมาตรฐานการสำรวจ การออกแบบ และการก่อสร้างทางวิศวกรรม
    - ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
    - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน โดยใช้วิธีทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน
    - วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมาตรการวิธีกล และงานทางด้านสถาปัตยกรรม
    - วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
    - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   แบ่งงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    - กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
    - กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม
    - กลุ่มวางโครงการ
    - ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1
    - ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 2
    - ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 3
    - ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4
    - กลุ่มเครื่องกล
Top
   

 
 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
    - ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และคุณสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
    - กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
    - ศึกษา พัฒนา เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดินและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน 
    - กลุ่มสำรวจจำแนกดิน 
    - กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
    - กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน 
    - กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน 
Top
   

 
 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
    - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผลิตและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
    - วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
    - ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
    - เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์
Top
   

 
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการใช้ที่ดินนโยบาย และข้อกฏหมาย เพื่อวางแผนและกำหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประสานแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
    - ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และเสนอแนะการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินทางการเกษตร
    - วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
    - ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
    - ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   แบ่งงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มคือ
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
    - กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
    - กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
    - กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
    - กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
Top