ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17802


เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน


ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน


23 พฤษภาคม 2506

               ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

29 กันยายน 2515

               คณะปฏิวัติอันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้า ได้ยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 276 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 89 ตอนที่ 145 ให้กรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 ตุลาคม 2526

               ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2526ให้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้กำหนดอำนาจ และหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในมาตรา 10 และมาตรา 14

5 เมษายน 2527

               ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งท้องที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต

10 เมษายน 2527 

               ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ให้มี 9 กอง 13 สำนักงาน

7 พฤศจิกายน 2537 

               ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2537 โดยมีการปรับปรุงกองและเปลี่ยนชื่อกองใหม่ แต่ยังคงมีหน่วยงานทั้งสิ้น 9 กอง 13 สำนักงาน

9 ตุลาคม 2545 

               ได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน

6 มกราคม 2555

               ได้มีการออกกฎกระทรางแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555.


ทำเนียบอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


นายบรรเจิด พลางกูร
นายอนันต์ โกเมศ
นายสนาน ริมวานิช
พ.ศ. 2506 - 2523
พ.ศ. 2523 - 2528
พ.ศ. 2528 - 2532นายสิทธิตกลงการทำงาน (PSA : Public Service Agreement) ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินงานตรวจราชการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ซึ่งในขณะนั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการงานตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง และครบวงจร

จนกระทั่งปีงบประมาณ 2548 กรมฯ ได้จัดตั้ง สำนักตรวจราชการ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน) เป็นหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทำหน้าที่บริหารงานตรวจราชการทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ตามข้อตกลงการทำงาน ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ Stock ด้านผลสำเร็จ (Output) และ Stock และด้านผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ซึ่งมีคณะทำงานแต่ละชุดรับผิดชอบ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการไว้ ดังนี้

Tecea debis dolorempore pore lacit porum faceperum, que sint quodic tem fugiatem quam quis abo. Upta illaccuptis est od maximus suntore, officiatias as am liquis esequam fugias eos qui unto beribusa ate verro officip issit, ius, idellent molor as nullam inverat offictem simust, conseceatem repediti repta vel enda ium, ut hitat.

Onsequiam qui cum quunt porum et facerrum velectia et velitiis re nonsequam nonse etus atur, es aut exeribus.

Tem facepereres qui comniat iuscillent earumquas ent.

Bea nonectatin num vel ipsum reiuren ihiliquodit et eium nit restoruntis et abo. Aquoditaes ea sequiatessit lacient enimus.

Omnis veliquos eum qui iminctinis rem. Nem et officat.

It etur, sitiam, quam quis dolorat maiosape magnit et, sam, earias solutet plantem rernat.

Olorerehenis sunt dollam, volent magnissimi, sust, corio verspelest, asim unt quiam ex expliquae nes non persperrum aciat laudis experrorerum ipicatest apient dit evel in nonsed ersperum fugitas voluptate latio modit eatquiaturit everuntio quisi il et laborer ioraes duciis maximus es que odias debiti simporiatur acea ilitior eperovit quidiciatur?

Vit invera vendae netur reprore mporibus modi ullandia nonse pe dolut volent pa susantum a simendaerum voluptas acernatur as quas modi suntore dolumet uriorem rest minustempor aci dendant ibustio nempedic to idestrum fugiate modia ant, quatur aut aut volo inullam asint.

Ucidese verum volo est, cust reium eos magnienderi custis doluptat.

Apicius as alia cuptatquae num, simi, quae mos estibus.

-->