รายการรูป

ปฎิทินกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม สถานที่จัดงาน

วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560

งานวันดินโลก ประจำปี 2560 : Caring for the Planet Starts from the Ground

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

12 - 15 ธันวาคม 2560

การประชุมนานาชาติ ESAFS 2017 ครั้งที่ 13

สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี