รายการรูป

ปฎิทินกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม สถานที่จัดงาน

2 - 3 เมษายน 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

27 - 28 เมษายน 2560

การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น