รายการรูป

ปฎิทินกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม สถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

กรมพัฒนาที่ดิน