หน้าข่าว

เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางฝึกอบรมต่างประเทศ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางฝึกอบรมต่างประเทศ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการ กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ
          การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเดินทางฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองจากความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของวิทยากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มศักยภาพตนเองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเสวนากันระหว่างวิทยากรและผู้รับฟังการเสวนา ยังทำให้เกิดการไหลเวียนความรู้ภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีวิทยากร 5 ท่าน ได้แก่
          1. นางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
          2. นายกฤดิโสภณ ดวงกมล ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน ฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายที่ดินเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ณ ประเทศไต้หวัน
          3. นายเชฎฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศกัมพูชา
          4. นางสาวกนกวรรณ อาจเลิศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ฝึกอบรมเรื่อง Japan - Asia Youth Exchange program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น
          5. นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์แร่ในดินด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ณ ประเทศสกอตแลนด์
          จากการเสวนา ทำให้เกิดมุมมองและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนของหน่วยงาน และตัวแทนประเทศ ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินที่มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรต่อไป


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery99048 EventGallery99046 EventGallery99047 EventGallery99049 EventGallery99050 EventGallery99051 EventGallery99052 EventGallery99053 EventGallery99054 EventGallery99055 EventGallery99056 EventGallery99057 EventGallery99058 EventGallery99059 EventGallery99060 EventGallery99061
 • EventGallery99048
 • EventGallery99046
 • EventGallery99047
 • EventGallery99049
 • EventGallery99050
 • EventGallery99051
 • EventGallery99052
 • EventGallery99053
 • EventGallery99054
 • EventGallery99055
 • EventGallery99056
 • EventGallery99057
 • EventGallery99058
 • EventGallery99059
 • EventGallery99060
 • EventGallery99061

รูปข่าว