หน้าข่าว

ประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

               วันที่ 25 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563  และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน  โดยมีนายอดุลย์  ศรีสุพรรณ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  พร้อมมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข.5 ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดการอบรมโครงการ ฯ  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มต่อยอด 5 กลุ่ม และกลุ่มใหม่จำนวน 2 กลุ่ม  ณ  ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่หนองบัวลำภู ต.หนองบัว  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
               เวลา 13.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรสูงสุด


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99021 EventGallery99022 EventGallery99023 EventGallery99024 EventGallery99025 EventGallery99026 EventGallery99027 EventGallery99028 EventGallery99029 EventGallery99030 EventGallery99031 EventGallery99032 EventGallery99033 EventGallery99034 EventGallery99035 EventGallery99036 EventGallery99037 EventGallery99038 EventGallery99039 EventGallery99040 EventGallery99041 EventGallery99042 EventGallery99043 EventGallery99044 EventGallery99045
 • EventGallery99021
 • EventGallery99022
 • EventGallery99023
 • EventGallery99024
 • EventGallery99025
 • EventGallery99026
 • EventGallery99027
 • EventGallery99028
 • EventGallery99029
 • EventGallery99030
 • EventGallery99031
 • EventGallery99032
 • EventGallery99033
 • EventGallery99034
 • EventGallery99035
 • EventGallery99036
 • EventGallery99037
 • EventGallery99038
 • EventGallery99039
 • EventGallery99040
 • EventGallery99041
 • EventGallery99042
 • EventGallery99043
 • EventGallery99044
 • EventGallery99045

รูปข่าว